Home > Verzekeringen > Pensioen

 

 

 

In België bestaan er vier pensioenpijlers die elk een specifieke rol spelen voor je pensioen.

1ste Pensioenpijler: Het wettelijk pensioen

Je ontvangt van de overheid een rustpensioen, ook het wettelijk pensioen genoemd. Weet dat waarschijnlijk niet zal volstaan om aan je levensstandaard te voldoen. Vaak helemaal niet zelfs. De financiering van het wettelijk pensioen is gebaseerd op het principe van de repartitie. Dit houdt in dat de bijdragen van het actieve deel van de bevolking worden gebruikt om de huidige pensioenen te financieren.

Het wettelijk pensioen wordt gebaseerd op basis van de loopbaan. Een ambtenaar ontvangt bijvoorbeeld meer dan een werknemer die op zijn beurt meer ontvangt dan een zelfstandige. Door de vergrijzing is de overheid momenteel volop bezig met de hervorming van de pensioenen en worden privé-initiatieven sterk aangemoedigd.

 

2de Pensioenpijler: Het aanvullend pensioen (Opgebouwd in het kader van de beroepsactiviteit)

In de tweede pijler bouwt u een aanvullend pensioen op bovenop uw wettelijk pensioen.

-Voor de werknemers:

1) Collectieve pensioentoezeggingen (CPT) =

-Groepsverzekering via een verzekeringsmaatschappij

-Pensioenfonds via een Organisme voor de financiering van pensioenen (OFP)

2) Individuele voortzetting van collectieve plannen

-Voor de zelfstandigen:

1) Aansluiten bij collectief plan (CPT) werknemers

2) Individuele pensioentoezegging (IPT)

3) Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 

Groepsverzekering:

Een groepsverzekering is een verzekering gesloten ten voordele van alle personeelsleden van een onderneming of van een deel ervan, met als doel aan de verkrijgers aanvullende voordelen te verschaffen boven die waarin het wettelijk rust- en overlevingspensioen voorziet. De groepsverzekering kan ook worden afgesloten in het voordeel van bedrijfsleiders met een loontrekkend of een zelfstandig statuut. Aan de zelfstandige bedrijfsleiders moet dan wel regelmatig en ten minste om de maand bezoldigingen worden betaald of toegekend voor het einde van het belastbaar tijdperk, waarin ze ook afgetrokken worden als bedrijfslast.

Alle personeelsleden die behoren tot de omschreven categorie moeten worden aangesloten. Er is een verplichte aansluiting vanaf 25 jaar. De aansluiting mag niet afhankelijk worden gesteld van een medisch onderzoek. Het is voortaan ook mogelijk om het contract individueel verder te zetten na verandering van werkgever.

De groepsverzekering bestaat uit premies die door de werkgever betaalt worden (toelagen) en premies die door de werknemer zelf worden betaald (bijdragen).

Voorts is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of uitdiensttreding minstens het bedrag van de gestorte bijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgelegde rentevoet.

Pensioenfonds:

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald. Pensioenfondsen garanderen geen mimimumrendement.

Individuele pensioentoezegging:

Zelfstandigen die met een vennootschap werken kunnen een Individuele Pensioentoezegging (IPT) onderschrijven voor zover er een regelmatig en maandelijks loon aan de zelfstandige wordt uitgekeerd.  De IPT is een levensverzekering die voor de zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwt.

Voor het toekennen van een individuele pensioentoezegging sluit de onderneming een individuele levensverzekering met de zelfstandige bedrijfsleider als verzekerde en begunstigde bij leven van de polis. De premies kunnen betaald worden door de vennootschap en/of de zelfstandige zelf. Het is eveneens mogelijk om in de IPT-verzekering te voorzien in een bijkomende dekking voor hospitalisatie, invaliditeit of overlijden.

De Individuele pensioentoezegging biedt verschillende voordelen:

 • De premie en de premietaksen zijn aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap.
 • U blijft altijd eigenaar van uw contract, ook in geval van faillissement of ontslag.
 • Bij vroegtijdig overlijden, ontvangen de door u aangeduide begunstigden de tot dan opgebouwde reserves.
 • Kies een formule op maat: bescherming tegen inkomensverlies, overlijdensverzekering, extra bescherming voor uw gezin,…
 • U kunt via een polisvoorschot een onroerend goed kopen, bouwen of renoveren.

 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ):

Het VAPZ is een individuele levensverzekering beheerd door een verzekeringsmaatschappij. Het staat open voor alle zelfstandigen vanaf 18 jaar.

Net zoals het IPT biedt ook het VAPZ een verscheidenheid aan voordelen:

 • Opbouw van extra pensioen voor later
 • Sociaal én fiscaal voordeel: Op korte termijn lagere sociale bijdragen & minder belastingen
  • VAPZ-premie als beroepskost integraal aftrekbaar van de belastingen
  • Belastbare basis daalt, dus ook sociale bijdragen
  • Via overheid is tot 64% van VAPZ-premie te recupereren!
 • Veilig: Gegarandeerd interest van 1,25 % op elke nieuwe storting vanaf 1 januari 2016, gegarandeerd tot aan uw pensionering + jaarlijks variabele winstdeelneming
 • Soepel: In kleine stappen naar groot eindkapitaal. U kiest zelf wanneer en hoeveel u jaarlijks opzij legt (wettelijk minimum €100/jaar)
 • Geen verzekeringstaksaangerekend op de premies (i.p.v. de gebruikelijke 2% bij andere spaarformules)
 • Héél gunstige eindbelastingbij uitkering op pensioenleeftijd
 • Ook voor meewerkende partners(maxi-statuut) mogelijk

 

Cumuleerbaarheid groepsverzekering, IPT en VAPZ

De zelfstandige kan een individuele pensioentoezegging of IPT combineren met een vrij aanvullend pensioen.  Mits de voorwaarde van de “regel van 80%” voldaan is:  Het totale kapitaal (vrij aanvullend pensioen, IPT en groepsverzekering), omgevormd tot een jaarlijkse rente, mag maximaal 80% bedragen van het laatste bruto-jaarloon van betrokkene.  

De voordelen voor werkgeverstoelagen en werknemersbijdragen worden slechts toegekend in de mate dat alle toekenningen bij leven naar aanleiding van de pensionering (zowel wettelijke als aanvullende pensioenen) uitgedrukt in jaarrentes, met uitsluiting  van de individuele levensverzekering en het pensioensparen, niet meer bedragen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging, en rekening houdend met een normale duur van de beroepsactiviteit.

De 80% regel geldt zowel voor de collectieve als de individuele pensioentoezeggingen.

 

3de Pensioenpijler: Het individueel pensioen met belastingvoordeel

De derde pensioenpijler omvat het individueel sparen met fiscaal voordeel. Dit gebeurt via het pensioensparen en/of het langetermijnsparen. De overheid voorziet fiscale voordelen, voor wie intekent op dergelijke systemen en de spelregels ervan volgt.

Pensioensparen

Binnen het stelsel van het pensioensparen kunt u tot maximum 940 euro per jaar besteden (inkomsten 2013). Als je in 2016 in totaal 940 euro overmaakt op een pensioenspaarrekening, krijg je 30% of 282 euro terug in de vorm van belastingvermindering.

Voorwaarden om van het fiscaal voordeel bij pensioensparen te genieten:

 • U bent een particulier die in België verblijft en u bent belastingplichtig.
 • U bent minstens 18 jaar.
 • Uw laatste storting moet gebeuren in december van het jaar dat u 64 jaar wordt.
 • Uw pensioenspaarcontract heeft een looptijd van minimaal 10 jaar en u vraagt uw pensioenkapitaal bij voorkeur niet op vóór uw pensioenleeftijd.
 • U kunt slechts één pensioenspaarcontract per jaar aftrekken.

 

Langetermijnsparen

Binnen het stelsel van het langetermijnsparen is de fiscale aftrekbaarheid van de premie aan het inkomen gebonden (hoe meer inkomen, hoe meer premie je kan betalen). Het maximaal te besteden bedrag  ligt momenteel op 2260 euro per jaar. Uw belastingvermindering kan dus oplopen tot 678 euro (30% fiscaal voordeel op maximaal 2260 euro).

 

4de Pensioenpijler: Vrij sparen

De vierde pensioenpijler omvat alle andere mogelijke vormen van sparen en beleggen, zonder fiscaal voordeel. Dat kan via spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere oplossingen.

 

 

 

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.